placeholder

Onderzoek naar productgerelateerd letsel

Wij willen de productveiligheid in Nederland verbeteren. Daarvoor werken we, samen met verschillende organisaties (VWS, NVWA, RIVM), aan een beleidsagenda. Focuspunten hierin zijn het versterken van toezicht, stevige signalering en daaruit voortvloeiende activiteiten om onveilige producten of onveilige situaties met producten te voorkomen. Hiervoor is kennis nodig over de omvang en oorzaken van de letselproblematiek. 

Status

Lopend

Onderzoek type

Onderzoek

Wat is productgerelateerd letsel?

Uit desktopresearch blijkt dat er geen eenduidige definitie bestaat voor productgerelateerde letsels, en welke consumentenproducten daarbij meegeteld worden. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of een vaste trap of kunstgras beschouwd kunnen worden als een consumentenproduct. Daarom hebben we aandacht besteed aan het vormen van een bruikbare definitie. Op basis van eerder geformuleerde definities (NVWA, GPSD en ICD-10) en expertsessies hebben we de volgende definitie voor consumentenproduct geformuleerd:

Een consumentenproduct is een non-food item die je gebruikt in de privésfeer of
in publieke ruimtes. 

Producten die primair gebruikt worden in werksituaties (bijvoorbeeld landbouwmachines en hijskranen) en verkeerssituaties (zoals een botsing tussen twee auto’s) vallen hier niet onder.

Hoe ontstaan productgerelateerde letsels?

Vanuit het Letsel Informatie Systeem (LIS) weten we bij hoeveel bezoeken aan de Spoedeisende Hulp een consumentenproduct betrokken was, en om welke producten het ging. Maar over de epidemiologie en de etiologie van productgerelateerde letsels is nog weinig bekend en gepubliceerd.

Voor een effectieve preventieaanpak zijn dergelijke verdiepende inzichten nodig, ook per productgroep of product. Deze inzichten zijn deels te halen uit het LIS, de patiëntenenquête en het Letsellastmodel, maar aanvullende dataverzameling is nodig. In samenspraak met het Ministerie van VWS en een aantal andere partners maken we een selectie van een aantal productgroepen, waarvoor we vervolgstappen zetten om meer verdiepende inzichten te krijgen. 

Ook is er meer kennis nodig over preventiemogelijkheden (risicogroepen, productaanpassing, maatregelen en gedragsbeïnvloeding) en de risk-benefitverhouding (wat leveren bepaalde ‘risicovolle’ producten/situaties de consument op). Deze inzichten leiden samen tot een strategie om de productveiligheid voor consumenten te vergroten. 

Samenwerken op dit onderwerp?

Meer voor werkvelden: