Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (onderaan deze pagina ook als pdf te downloaden) voor Opdrachten aan VeiligheidNL wordt onder VeiligheidNL verstaan de Stichting VeiligheidNL, gevestigd te Amsterdam.

In geval van tegenstrijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot het verrichten van diensten door VeiligheidNL aan opdrachtgever, waarbij eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

1 Gebied van de opdracht, offerte

1.1 Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

1.2 De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door VeiligheidNL uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd.

1.3 In de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren: schriftelijk advies, rapport, model, enz.

1.4 Tenzij in de offerte anders is vermeld, zal VeiligheidNL de offerte gedurende één maand na de offertedatum gestand doen.

1.5 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

1.6 Opdrachtgever zal de door VeiligheidNL uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van VeiligheidNL uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

2 Uitvoering van de opdracht, resultaat

2.1 De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt heeft VeiligheidNL de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. VeiligheidNL zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

2.2 Met het aanvaarden van de opdracht verbindt VeiligheidNL zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

2.3 Indien de opdracht (mede) inhoudt de levering van een stoffelijke zaak, geldt dat met betrekking tot deze stoffelijke zaak door VeiligheidNL geen andere garantie wordt gegeven dan in de offerte is omschreven.

2.4 Indien de opdracht (mede) betrekking heeft op onderzoek aan monsters geldt - behoudens het geval waarin overeengekomen is dat de monsterneming geschiedt onder verantwoordelijkheid van VeiligheidNL - dat uitsluitend de opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt voor de selectie, de representativiteit, aanduidingen van codes, merk of productnamen, en voor de terbeschikkingstelling aan
VeiligheidNL van de te onderzoeken monsters.

2.5 VeiligheidNL is niet verplicht met de opdracht een aanvang te maken voordat alle door opdrachtgever aan VeiligheidNL ter beschikking te stellen stoffen of zaken daadwerkelijk in de overeengekomen vorm en aantallen aan VeiligheidNL ter beschikking zijn gesteld. Met de eventueel hierdoor veroorzaakte vertraging zal de in artikel 2.1 bedoelde termijn automatisch worden verlengd.

2.6 VeiligheidNL zal opdrachtgever op de hoogte stellen van bij het onderzoek onmiskenbaar blijkende tekortkomingen in de overeengekomen onderzoekmethoden en overige bij het onderzoek blijkende bijzonderheden, welke naar het oordeel van VeiligheidNL van belang zijn voor opdrachtgever.

2.7 VeiligheidNL en haar werknemers, evenals de door haar ingeschakelde derden, zijn gehouden bij hun werkzaamheden de wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.

2.8 VeiligheidNL heeft het recht delen van de opdracht te laten uitvoeren door een contractpartner.

3 Geheimhouding

3.1 In het geval zulks bij het verlenen van de opdracht is overeengekomen, verplicht VeiligheidNL zich tot geheimhouding van de naam van opdrachtgever en van het feit dat het onderzoek is verricht gedurende een periode welke in beginsel eindigt twee jaar na de datum van de eindfactuur van de opdracht of twee jaar na de datum van het eindrapport indien dit eerder wordt geleverd.

3.2 VeiligheidNL verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van de opdracht, zoals door VeiligheidNL aan opdrachtgever verschaft, behoudens voor zover het betreft rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen waarvan de
ontwikkeling niet direct met het geven van de opdracht is beoogd. Bij keuringen, analyses, metingen of literatuurrecherches strekt de verplichting tot geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de verrichte keuring, analyse, meting of recherche. Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen, duurt de geheimhoudingsverplichting van VeiligheidNL voort tot twee jaar na de datum van de eindfactuur van de opdracht of tot twee jaar na de datum van het eindrapport indien dit eerder wordt geleverd.

3.3 Voor gegevens van opdrachtgever waarvan VeiligheidNL bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting van VeiligheidNL. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:
• voor gegevens welke reeds in het bezit zijn van VeiligheidNL op het moment dat de gegevens aan VeiligheidNL worden meegedeeld;
• voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van VeiligheidNL;
• voor gegevens welke op rechtmatige wijze door VeiligheidNL worden verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van VeiligheidNL, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime gegevens.

3.4 Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit VeiligheidNL van de verplichting tot geheimhouding in de mate die VeiligheidNL redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen.

3.5 De geheimhoudingsplicht van VeiligheidNL geldt niet wanneer en in zover VeiligheidNL ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In dat geval treedt VeiligheidNL, indien mogelijk, in overleg met opdrachtgever, alvorens de gevaar toestand mede te delen aan degenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.

3.6 Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.

3.7 Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk is overeengekomen, is VeiligheidNL gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zich te onthouden van het aanvaarden van opdrachten van derden op het gebied van de opdracht.

4 Rechten op resultaten

4.1 Binnen het gebied van de opdracht heeft de opdrachtgever het volledige en vrije gebruiksrecht van de resultaten van de opdracht, zoals door VeiligheidNL aan opdrachtgever verschaft. Dit recht van opdrachtgever is exclusief gedurende de periode waarin VeiligheidNL overeenkomstig artikel 3.2 tot geheimhouding is verplicht, zulks behoudens het bepaalde in de artikelen 4.2 en 4.4.

4.2 Gedurende de periode waarin VeiligheidNL overeenkomstig artikel 3.2 tot geheimhouding is verplicht heeft VeiligheidNL het recht de resultaten van de opdracht als bedoeld in artikel 4.1 uitsluitend voor zichzelf te gebruiken.

4.3 Na afloop van de periode waarin VeiligheidNL overeenkomstig artikel 3.2 tot geheimhouding is verplicht, heeft VeiligheidNL het recht de resultaten als bedoeld in artikel 4.1 ook ten behoeve van derden te gebruiken en door derden te laten gebruiken.

4.4 VeiligheidNL heeft het recht voor zichzelf te gebruiken en/of voor en/of door derden te laten gebruiken:
• de kennis en ervaring bij VeiligheidNL aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht;
• buiten het gebied van de opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen;
• rekenmethoden, programmatuur en experimentele werkwijzen, voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht, voor zover de ontwikkeling daarvan niet direct met het geven van de opdracht is beoogd.

4.5 Rapporten, tekeningen en andere stoffelijke zaken, waarin de opgedragen werkzaamheden conform artikel 1.3 resulteren, komen -onverminderd het bepaalde in artikel 7.7 - toe aan c.q. zijn eigendom van opdrachtgever, behoudens auteursrecht van VeiligheidNL.

5 Openbaarmaking

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VeiligheidNL is het opdrachtgever niet toegestaan:

• een door VeiligheidNL uitgebracht rapport geheel te publiceren of op andere wijze openbaar te doen maken. Onder openbaar maken wordt mede verstaan het ter inzage geven aan anderen dan rechtstreeks belanghebbenden;
• een door VeiligheidNL uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te doen gebruiken ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame, en ten behoeve van werving in meer algemene zin;
• de naam van VeiligheidNL, in welke verbinding dan ook, te gebruiken bij het openbaar maken van een deel of gedeelten van een door VeiligheidNL uitgebracht rapport en/of voor één of meer van de sub b. genoemde doeleinden.

6 Bewaring en onderzoekobjecten

Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders overeengekomen, zal VeiligheidNL de goederen, waar onder monsters die in verband met de opdracht aan VeiligheidNL ter beschikking zijn gesteld of de restanten daarvan, indien redelijkerwijs mogelijk gedurende twee weken na de datum waarop de resultaten van het onderzoek aan opdrachtgever zijn meegedeeld, bewaren. Eventuele hieraan verbonden kosten worden geacht in de in de offerte vermelde prijs te zijn begrepen. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode een regeling heeft getroffen voor terugzending van bedoelde goederen, staat het VeiligheidNL vrij passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden, daaronder mede begrepen kosten welke met langere bewaring zijn gemoeid, komen ten laste van opdrachtgever.

7 Prijs en betaling

7.1 Is in de offerte een "vaste prijs" opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs. Is in de offerte geen "vaste prijs" opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en VeiligheidNL vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dat worden de tarieven bepaald op grond van de bij VeiligheidNL gebruikelijke methoden. Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. Voorts is VeiligheidNL gerechtigd, wanneer tussen de datum van de offerte en de datum waarop de werkzaamheden (zullen) eindigen een periode is gelegen van één jaar of langer, het nog niet gefactureerde deel van de prijs van de opdracht telkens per 1 januari te indexeren op basis van het dan meest recente CPI (prijsindexcijfers voor consumenten) zoals gepubliceerd door het CBS.

7.2 Voor opdrachten van € 10.000,- en hoger met een verwachte looptijd van drie maanden of langer kan VeiligheidNL, indien opdrachtgever daarom verzoekt, een limietbedrag aanhouden. Dit ontheft VeiligheidNL automatisch van de verplichting tot voortzetting van de werkzaamheden voor zover daardoor meer aan de uitvoering van de opdracht zou moeten worden besteed dan overeenkomend met dit limietbedrag.

7.3 Ingeval geen "vaste prijs" in de offerte is opgenomen en met de opdracht een bedrag van meer dan € 10.000,- is gemoeid, zal VeiligheidNL, indien opdrachtgever daarom bij het verstrekken van de opdracht verzoekt, de betreffende rekening specificeren in mensuren en mensuurtarieven, directe materiële kosten en, voor zover van toepassing, outillagegebruik en -tarieven, alsmede vergoeding voor gebruikte voorkennis.

7.4 Tenzij anders vermeld, zijn alle door VeiligheidNL in de offerte genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.

7.5 VeiligheidNL behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. VeiligheidNL kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

7.6 Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in Nederlandse munt zonder beroep op vermindering of verrekening binnen dertig dagen na de factuurdatum, en tot betaling van zowel de wettelijke rente als de kosten van invordering indien opdrachtgever deze betalingstermijn van dertig dagen overschrijdt.

7.7 VeiligheidNL behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die VeiligheidNL in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking stelt, waaronder begrepen de stoffelijke zaken als bedoeld in artikel 4.5, zulks tot het moment waarop het (de) in verband met de opdracht door opdrachtgever aan VeiligheidNL verschuldigde bedrag(en) volledig is (zijn) voldaan.

8 Aansprakelijkheid

8.1 VeiligheidNL is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan VeiligheidNL verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien VeiligheidNL, uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde, aansprakelijk is, geldt dat VeiligheidNL uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van opdrachtgever tot
ten hoogste het bedrag van de prijs die opdrachtgever krachtens artikel 7.1 verschuldigd is.

8.2 Voor schade die opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van VeiligheidNL lijdt is/zijn VeiligheidNL en/of door VeiligheidNL bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VeiligheidNL en/of aan de zijde van door VeiligheidNL bij de uitvoering van de
opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart VeiligheidNL en/of door VeiligheidNL bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van VeiligheidNL door opdrachtgever, of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van VeiligheidNL en/of aan de zijde van door VeiligheidNL bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

8.4 Ingeval door VeiligheidNL bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen zich in verband met de opdracht bevinden op het terrein van opdrachtgever en/of op dat van derden, zal/zullen VeiligheidNL en/of door VeiligheidNL bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen niet gebonden zijn aan bedingen vervat in poortbriefjes e.d., inhoudende gehele of
gedeeltelijke beperking van de uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van opdrachtgever.

8.5 VeiligheidNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan VeiligheidNL toegeleverde zaken die door VeiligheidNL zijn door geleverd aan opdrachtgever, tenzij en voor zover VeiligheidNL die schade kan verhalen op haar leverancier.

8.6 Bij een toerekenbare tekortkoming van VeiligheidNL is zij slechts in verzuim, indien zij daartoe door opdrachtgever in gebreke is gesteld. In geval van niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van beide partijen voor vier weken opgeschort. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

9 Inschrijving en annulering cursus (opleiding, training, congres, seminar)

9.1 In dit artikel wordt onder cursus verstaan: een opleiding, training, congres, seminar, cursus.

9.2 Inschrijving voor een cursus gebeurt online. Bij inschrijving voor een cursus komt een overeenkomst tot stand. De cursist ontvangt een bevestiging van de inschrijving.

9.3 Annuleren van een cursus door de klant kan uitsluitend per e-mail. De datum van verzending van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

9.4 Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de activiteit is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag aan VeiligheidNL verschuldigd.

9.5 Bij annulering binnen 4 weken voor de startdatum is het volledige bedrag verschuldigd.

9.6 Ook in geval de deelnemer niet aan de cursus deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling.

9.7 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

9.8 Bij annulering voor de geplande startdatum heeft de klant het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de cursus in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen/profiel. Deze vervanging dient voor aanvang schriftelijk doorgegeven te worden.

9.9 VeiligheidNL is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de afspraken in de gesloten overeenkomst met VeiligheidNL niet nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de reeds gedane betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet gedeclareerde werkzaamheden zullen alsnog door VeiligheidNL worden gedeclareerd bij de opdrachtgever.

9.10 Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden of moet worden uitgesteld, dan wordt de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. VeiligheidNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook. De opdrachtgever heeft wel recht op terugbetaling van het aan VeiligheidNL betaalde bedrag.

9.11 VeiligheidNL is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip en de tijden van een training te wijzigen. Indien VeiligheidNL tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden te organiseren, wordt het aan VeiligheidNL betaalde bedrag aan de opdrachtgever terugbetaald.

9.12 In geval VeiligheidNL door overmacht (waaronder, doch niet uitsluitend, het uitvallen docent(en)) niet in staat is de overeenkomst na te komen, is VeiligheidNL bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat VeiligheidNL gehouden is tot een schadevergoeding. In geval van het uitvallen van een docent zal VeiligheidNL haar uiterste best doen om vervanger te zoeken. In het geval waar dit niet mogelijk is, zal VeiligheidNL zo snel mogelijk met een alternatieve datum of alternatieve data komen.

9.13 VeiligheidNL heeft het recht het cursusprogramma tussentijds te wijzigen en/of de indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

9.14 VeiligheidNL heeft het recht bij onvoldoende aanmeldingen een cursus af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.

9.15 VeiligheidNL heeft het recht om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen te verhogen.

10 Diversen

10.1 Bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van opdrachtgever zal opdrachtgever, indien VeiligheidNL daar tijdig om verzoekt, hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van VeiligheidNL stellen.

10.2 Opdrachtgever en/of zijn personeel zijn bij verblijf in gebouwen en/of op terreinen van VeiligheidNL verplicht zich te houden aan de "huisregels" welke gelden voor de gebruikers van de betrokken gebouwen of terreinen. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat zijn personeel zich gedraagt in overeenstemming met het hiervoor bepaalde.

10.3 Indien hetzij opdrachtgever, hetzij VeiligheidNL niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht zenden, en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn haar
verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst, en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.

10.4 Aanspraken van opdrachtgever jegens VeiligheidNL die voortvloeien uit c.q. verband houden met de uitvoering van een opdracht door VeiligheidNL en/of door VeiligheidNL bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet binnen één jaar na de datum van de eindfactuur uitdrukkelijk zijn kenbaar gemaakt, tenzij opdrachtgever
aantoont dat hij onmogelijk binnen de gestelde termijn aan zijn meldingsplicht kon voldoen.

10.5 Indien VeiligheidNL enige zaak van opdrachtgever onder zich heeft om daaraan onderzoek te verrichten, is VeiligheidNL gerechtigd die zaak onder zich te houden, totdat alle in verband met de opdracht door opdrachtgever verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die bedragen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

11 Geschillen

11.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

11.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12 Ontbinding

12.1 In geval van tekortkoming door een der partijen in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of overname, of enige daarmee vergelijkbare toestand van partijen, is hij van rechtswege in verzuim.

12.2 In bovengenoemde gevallen heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan de wederpartij.

April 2024

Contact informatie

Stichting VeiligheidNL
Overschiestraat 65
1062 XD AMSTERDAM
T +31 20 511 45 11
F + 31 20 669 28 31
www.veiligheid.nl

BTW nr: NL006787769B01
Kamer van Koophandel nr: 41202956
Bank: NL50 INGB 0655 2540 05

Algemene voorwaarden VeiligheidNL

Algemene Voorwaarden VeiligheidNL_juni 2023
(pdf)

Welkom bij VeiligheidNL!

Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken op basis van jouw voorkeuren. Daarnaast analyseren en verbeteren wij continu. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.