Registratie verkeersongevallen Friesland

In Friesland werken alle Spoedeisende Zorg-afdelingen en de ambulancedienst (RAV Fryslân) mee aan het voorkomen van verkeersongevallen. Dit doen ze door informatie over hoe, waar en wanneer verkeerslachtoffers een verwonding hebben opgelopen door te geven aan ons. Wij analyseren al deze gegevens en brengen hierover rapporten uit aan het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

Pilot Verkeer Friesland

In 2015 en 2016 werkten wij samen met het Medisch Centrum Leeuwarden om voor het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Friesland (ROF) verkeersongevallen in kaart te brengen (Pilot Verkeer Friesland

). Zowel de totale aantallen fiets-, auto-, en scooterongevallen werden gerapporteerd, als de locaties waar de ongevallen plaatsvonden. De informatie uit deze pilot bleek van grote toegevoegde waarde tegenover bestaande bronnen en dus van cruciaal belang voor het verkeersveiligheidsbeleid in de regio.

Dynamisch dashboard

Op basis van de resultaten van de Pilot Verkeer Friesland heeft de provincie Friesland besloten om data van alle Spoedeisende Hulp-afdelingen en de ambulancedienst (RAV Fryslân) over verkeersongevallen te verzamelen om bij te dragen aan het voorkomen van verkeersongevallen. Uit de geanonimiseerde data die voor medische doeleinden gebruikt worden, wordt op basis van automatische tekstherkenning informatie over type vervoer (eigen vervoer en van tegenpartij), aard van het ongeval en de geografische ongevalslocatie geëxtraheerd en gecodeerd. Al deze gegevens komen samen in een uniek dynamisch dashboard.

Protocol gegevensverwerking

Welke informatie er aan ons wordt geleverd, en wat wij hiermee mogen doen, staat omschreven in een protocol gegevensverwerking. Hierin staat ook beschreven hoe we ervoor zorgen dat de informatie niet herleidbaar is naar individuele personen. Ook is omschreven hoe de registratie voldoet aan de privacywetgeving en het medisch beroepsgeheim. Het protocol gegevensverwerking is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomsten tussen VeiligheidNL, de Friese ziekenhuizen en RAV Fryslân.